Održivo gospodarimo otpadom u
Pregradi i Krapinskim Toplicama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Baterije i akumulatori


Baterije (akumulatori) sadrže teške metale poput žive, olova, kadmija i zato su često vrlo toksične te stoga zahtijevaju specijalan način recikliranja.

Baterije spadaju u skupinu opasnog otpada pa se ne odlažu u spremnike za kućni otpad, već ih možete odložiti u posebne spremnike u većim trgovačkim centrima ili u reciklažno dvorište.

Akumulatore možete besplatno predati u reciklažno dvorište ili predati prodavatelju (npr. trgovina) i posjedniku (npr. servis) koji su dužni preuzeti otpadne akumulatore kakve imaju u svom prodajnom programu, bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika i bez obzira na proizvođača.

Svaka trgovina koja preuzima baterije obilježena je ovom oznakom.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Krapinske Toplice.