Održivo gospodarimo otpadom u
Pregradi i Krapinskim Toplicama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Odvajanje otpada na kućnom pragu


Uz nastojanje da se smanje količine otpada, neke stvari jednostavno ostanu kao otpad. Većina toga može se reciklirati ili nekako drugačije iskoristiti. Zato je važno odvojeno prikupljanje otpada tzv. razvrstavanje otpada u za to predviđene spremnike (vreće, kante, kontejnere).

Dovoljna je samo jedna pogrešna stvar u pogrešnom spremniku da sav otpad u spremniku postane neupotrebljivo smeće. Najčešći primjer su ostaci hrane u konzervama, mokri ili masni papir…

Zašto uopće odvajati otpad? Zato što je pravilno prikupljen otpad svojevrsna sirovina. Primjera radi, papir se može reciklirati do 6 puta – iz starih bilježnica nastaju nove bilježnice, a pri tome se još štede i prirodni resursi (voda, drveće) i energija. Isto je i sa staklom, samo što se ono, baš kao i aluminij i čelik, može reciklirati neograničen broj puta. Kompostiranjem biootpada može se poboljšati kvaliteta zemlje za nove sadnice, ukrasno bilje, voćke i slično, a maknemo li biootpad iz spremnika za miješani komunalni otpad, količina otpada poslanog na zbrinjavanje smanjuje se do 30%.

kanta-otpad

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Krapinske Toplice.